אספנו עבורכם את הביטויים הנפוצים ביותר בתהליך לקיחת המשכנתא  
כך שגם אתם תוכלו לדבר בשפת הבנקאי

החלק אותו הלווים נוטלים מהבנקים למשכנתאות מתוך שווי הדירה.

כיום , עקב רגולציה של בנק ישראל – אחוז המימון המקסימלי עבור דירה ראשונה הינו 75%.

עבור דיור חליפי – עד 70% ועבור דירה נוספת להשקעה עד 50% מימון.

ככל שאחוז המימון גבוה יותר , כך המשכנתא מתייקרת עקב חשיפת הבנק לסיכון גדול יותר אל מול הלווה.

זהו אישור המופק ע"י מנהל מקרקעי ישראל המפרט את הזכויות הרשומות לגבי הנכס ופרטי הזיהוי שלו (גוש \ חלקה \ תת חלקה).

הפרטים המופיעים באישור הזכויות הן שמות הרוכשים , שטח הנדל"ן , עיקולים או שיעבודים שונים.

לפני כל עסקת נדל"ן אנו נבקש את אישור הזכויות על מנת לקבל מידע רשמי על הנכס.

זהו האישור הראשון בתהליך לקיחת המשכנתא אותו נידרש להפיק מהבנק.

האישור העקרוני אומר , כי הבנק מתחייב לתת ללווה את התנאים המופיעים באישור וזאת עד לתאריך מסויים (בד"כ עד 24 יום).

במסגרת בקשת האישור תידרשו לתת פרטים ראשונים על סוג העסקה ומצב הפיננסי של הלווים.

חשוב לציין שהאישור העקרוני אמנם מעיד על כך שהבנק מוכן לתת לכם משכנתא בסכום המבוקש , אך ישנם מצבים שבהם הבנק מסרב לתת משכנתא לאחר שמתגלים פרטים שהוסתרו מהבנק במהלך הגשת הבקשה , לכן חשוב להיעזר ביועץ משכנתאות פרטי על מנת למנוע אי נעימויות או טעויות במהלך הגשת הבקשה לבנק.

זוהי שיטה להחזרי תשלומי המשכנתא (נקראת גם כ"בלון").

בשיטה זו , מידי חודש תשלמו אך ורק את הריבית על הקרן (כולל הצמדה , במידה וחלק מההלוואה מוצמד למדד).

בסיום תקופת ההלוואה , תידרשו לשלם בבת אחת את סכום הקרן במלואו.

היתרון במסלול זה הינו תשלומים חודשיים נמוכים יותר ובעיקר מתאים לסוג ספציפי של עסקאות נדל"ן או לווים.

רלוונטי כאשר מדובר ברכישת נכס נדל"ן חדש מקבלן. מטרתה של הבטוחה היא להגן על רוכשי הדירה מפני בעיות שונות מצד הקבלן (פשיטת רגל, קשיים משפטיים, עיקולים) וזאת אחרי ששילמו כבר חלק גדול מהעלות הנכס. בהתאם לחוק, הקבלנים מחויבים לחתום על ערבות בנקאית וזאת בהתאם לפי קצב התקדמות הבנייה, קבלת הכסף מרוכשי הדירות והעברתו לחשבון.

ביטוח חיים הוא אחד התנאים לקבלת משכנתא מהבנק. ללא ביטוח זה לא ניתן לקבל אישור למשכנתא מהבנק. מטרת הביטוח היא למנוע מצבים בהם הלווה או אחד הלווים נפטר ואין אפשרות לגבות את הכסף עבור המשכנתא שנלקחה מהבנק. כאשר ישנו ביטוח חיים פעיל ומתרחש מקרה מוות של לווה או אחד הלווים, הביטוח מעביר את הכסף ישירות לבנק והמשכנתא נפרעת במלואה.

מכיוון שהבנק משתמש בנכס שלנו כבטוחה להחזר ההלוואה, ישנה חובה לבטח את הנכס כתנאי ללקיחת המשכנתא. הביטוח נעשה על ערך המבנה בלבד (ללא ערך הקרקע) ומכסה מקרים של רעידות אדמה, שריפות ונזקי צנרת.

גוש, חלקה ותת חלקה זהו הזיהוי המדוייק של נכס מסויים אשר אותו ניתן לראות דרך נסח טאבו אותו ניתן להוציא מהאינטרנט מכאן . הגוש מראה על החלק של מספר בניינים, החלקה מראה על הבניין הספציפי אותו רוצים לראות והתת חלקה מראה בצורה מדוייקת את הרישום של דירה מסוימת או של בית. המידע על פרטי הנכס פתוחה לכל אדם אשר יש בידיו את פרטי הנכס.

גרירת משכנתא מאפשרת מכירת הדירה הנוכחית ורכישת דירה חדשה מבלי לפרוע את המשכנתא הקיימת. בסיום תהליך הגרירה, הבנק יבטל את השעבוד המוטל על הדירה הנוכחית (הנמכרת) כנגד שעבוד הדירה החדשה וקבלת ביטחונות מספקים לגבי הדירה החדשה. אם יש לכם משכנתא בתנאים לא טובים אז אין טעם לגרור אותה אלא יש טעם לקחת משכנתא חדשה ולהרוג שתי ציפורים במכה אחת. לעומת זאת, אם יש לכם משכנתא בתנאים טובים וחבל לכם לאבד אותה, אז מה שכדאי לעשות זה כנראה לגרור אותה לדירה החדשה ולהוסיף עליה את המשכנתא החדשה.

פירוש המילה הוא "חסד". משכנתא שאושרה עם גרייס משמעותה היא תקופה שבה הלקוח לא משלם החזר חודשי רגיל אלא החזר חודשי מופחת. 

גרייס חלקי – תשלום של ריבית בלבד. דחיית תשלומי הקרן לתקופה שהוגדרה מראש.

גרייס מלא – דחיית תשלום קרן וריבית לתקופה שהוגדרה מראש, בה הלקוח אינו משלם כלל. הסכומים שלא שולמו ישולמו בעתיד בחלוקה שווה על פני החודשים לתקופת המשכנתא שניתנה.

זהו דוח שמראה מהי יתרת ההלוואה לסילוק ומפרט את פרטי ההלוואה ונתונים נוספים כגון: תנאי ההלוואה המקוריים, את יתרת ההלוואה לסילוק, הפרשי הצמדה, סוג ההלוואה, תאריך ביצוע ההלוואה, בסיס נוסחת חישוב הריבית, שיעור תוספת הריבית לריבית הבסיס, סוג ההצמדה, שיעור הריבית הממוצעת, שיעור הריבית המתואמת, סכום החיוב החודשי , תדירות שינוי הריבית, עמלת פירעון מוקדם ועוד..

נכסים רבית במדינת ישראל נמצאים בבעלות של מינהל מקרקעי ישראל ומוחכרים לרוכשים לתקופות של עד 99 שנים. דמי היוון הם סך התשלומים העתידיים למינהל עבור תקופת החכירה של הנכס.

פרי פסו פירושו, "דרגה שווה". במצב בו הנכס משועבד למספר בנקים למשכנתאות ישנן מספר דרגות: דרגה ראשונה, דרגה שנייה או דרגה שווה שנקראת גם 'פרי פסו'. כאשר לווה לא עומד בתשלומי המשכנתא, יוכלו הבנקים לקחת את כספם בצורה שווה ממכירת הנכס. כאשר מבצעים מיחזור משכנתא, מחוייב הבנק לרשום דרגה שווה זמנית- פרי פסו זמני, עד לסיום תהליך מיחזור המשכנתא וקבלת נסח טאבו ללא רישום הבנק, שבו נלקחה המשכנתא לראשונה.

במידה ובעלי הדירה רוצים לקחת משכנתא נוספת (מבנק אחר) על הדירה לפני שהספיקו להחזיר את המשכנתא הקיימת, עליהם לקבל אישור תחילה מהבנק הראשון. לאחר מכן, אם קורה מקרה בו הלווים אינם יכולים לעמוד בהתחייבויותיהם והמלווים מממשים בטחונות, הבנק השני יקבל את החוב שלו רק לאחר שהבנק הראשון מסופק. בנקים רבים אינם מסכימים להיות רשומים בדרגה שנייה אלא דרגה שווה (פרי פסו) לפחות.

עמלת ההיוון נגבית רק אם הריבית הנוכחית של ההלוואה נמוכה יותר מהריבית הממוצעת על המשכנתאות הנהוגה במשק ביום הפירעון המוקדם. עמלה זו נגבית הן בעת פירעון מוקדם של ההלוואה והן בעת מחזור ההלוואה למסלול אחר כך שהבנק לא יוצא בהפסד כספי.

בלון חלקי:

בשיטת החזר זו, מועבר תשלום חודשי שוטף בגין הריבית והפרשי הצמדה /שער בלבד. בתשלום האחרון של ההלוואה משולמים מלוא סכום הקרן והריבית.

בלון מלא:

בשיטה זו קיים רק תשלום אחד המשולם בתום תקופת ההלוואה, וכולל החזר על חשבון הקרן והריבית שנצברה. בהלוואות צמודות מדד, נוספים לסכום החזר זה גם הפרשי הצמדה.

הלוואת גישור היא הלוואה שמאפשרת לבעל הנכס למשכן את הנכס שלו ולרכוש דירה נוספת עד למכירת הנכס הקיים שבבעלותו. הלוואת גישור ניתן לקחת במסלול של 'גרייס חלקי' או מלא. הלוואת גישור ניתן לקחת לתקופה של עד 3 שנים.

הלוואת זכאות ניתנת דרך הבנקים למשכנתאות לזכאים של משרד הבינוי והשיכון, אשר עומדים בתנאי הזכאות לקבלת משכנתא. הזכאות נמדדת בנקודות על פי מספר שנות נישואין, מספר אחים ואחיות, מספר ילדים ומותנית בזה שהדירה הנרכשת הינה דירה ראשונה ואין בבעלות בעלי הזכאות דירה נוספת שרשומה על שמם, או הייתה רשומה על שמם בעבר. 

מענק שניתן על ידי המדינה לקוני דירות באזורי עדיפות לאומית או ישובים בפריפריה. ההלוואה ניתנת בדרך כלל לתקופה של 15 שנה, כאשר הרוכשים של הדירה חייבים להמשיך ולהחזיק בדירה במשך הזמן הזה. במידה והם מחליטים למכור את הדירה, ההלוואה מפסיקה להיות מענק ויש צורך להחזיר אותה בתוספת הצמדה למדד ועוד שני אחוזים נוספים.

אם הנכס שאתם מעוניינים לרכוש, מאפשר לבצע תוספת בניה, עליכם לשלם לרשות המקורית היטל השבחה גם אם אינם מעוניינים לבצע את התוספת בפועל. ברכישת נכס יש לוודא עם העירייה האם קיים היטל השבחה ולסכם בחוזה הרכישה מי נושא בתשלום במידה וקיים.

הערה הנרשמת בטאבו על בסיס התחייבות של בעל הנכס לבצע (או לא לבצע) עסקה. הערת אזהרה בנכס המשועבד מהווה תנאי מקדים למשיכת כספי המשכנתא.

הסבת ערבות בנקאית זוהי למעשה פעולה אשר זכויותיו של אדם עוברת לידי הבנק. הדבר נקרא הסבת ערבות בנקאית בו למעשה הבנק יכול לקבל את כספו במידה והלווה לא עומד בתנאים או שמפר את התנאים. ערבויות למעשה ניתנות על ידי אדם או קבלן בעבור מסירת חזקה על נכס מסויים. 

חוזה שנחתם בין הקבלן לבין מנהל למקרקעי ישראל לגבי רכישת קרקע ספציפית. הסכם הפיתוח מפרט את התקופה המדויקת שבו ישנו אישור לקבלן לבנות על הקרקע שהוחכרה לצורך הפיתוח שלה. במידה והקבלן לא מממש את הזכות לבנות על הקרקע, אז ישנו צורך לחתום על חוזה חדש מול המנהל. לאחר שהקבלן בונה על הקרקע, הדירות שעליה מוחכרות לדיירים לתקופות שונות, בדרך כלל 49 או 99 שנים.

זוהי בדיקה המבוצעת על ידי שמאי מקרקעין מוסמך ומטרתה היא לקבוע את שווי הנכס. בדרך כלל, הערכת השמאי מתבצעת טרם שלב החתימות בבנק למשכנתאות. כאשר השמאי בוחן את הנכס, הוא בודק מספר פרמטרים כגון: שטח הדירה, הסביבה בה הנכס ממוקם, האם ישנם שיעבודים או עיקולים וגם מבצע בדיקת חומר הנדסי כפי שמופיע באישורי הועדה המקומית לתכנון ובניה.

בכל 15 לחודש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את מדד המחירים לצרכן – זהו מדד המשקף סל קניות ממוצע.

כאשר אנו משלבים בתוך תמהיל המשכנתא מסלול צמוד מדד, אנו למעשה חושפים את הקרן והריבית לשיעורי עליה או הפחתה של המדד

אולי יעניין אותך גם:

מה זה משכנתא

מה זה משכנתא?

מה זה משכנתא? עבור אנשים רבים, משכנתא יכולה להישמע כמו מושג מעט מפחיד ש"גדול" עלינו.

דילוג לתוכן